Unlimited Travel Group nådde under perioden juli 2008 – juni 2009 ett EBITA-resultat om 9,5 mkr.
– Mot bakgrund av den djupa lågkonjunktur som präglat perioden är vi förhållandevis tillfreds med utvecklingen, säger VD 

Johan Schilow

:
– När vi får full utväxling av de kostnadsbesparingar som genomförts under vintern och våren, ca 11 % lägre jämfört med takten vid samma tidpunkt föregående år, räknar vi med att successivt förbättra lönsamheten.

Den förbättrade efterfrågan inom privatresesegmentet vi noterade i april har hållit i sig under den senaste tremånadersperioden. Förbättringen sker förvisso från låga nivåer men framtiden ser ändå något ljusare ut än för bara ett halvår sedan.

– När vi ser tillbaka på det senaste året kan vi konstatera att efterfrågan på privatresor tidigt reagerade negativt i den fallande konjunkturen, medan effekten på företagssegmentet dröjde. När vi nu ser vissa tecken på en stabilisering i konjunkturen är det också efterfrågan på privatresor som först förbättras. Återhämtningen på börsen har bidragit, men även ett uppdämt resebehov, där många under det senaste året valt att stanna i Sverige, har spelat in. Vår målgrupp (50+) har också klarat sig förhållandevis väl i turbulensen, då man är mindre beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. Signalerna från våra dotterbolag tyder också på att vinterns och vårens försäljningstapp huvudsakligen varit psykologiskt betingat, och att en starkare börs och krona nu gör att efterfrågan stabiliseras.

Utöver den svaga efterfrågan har volatiliteten på valutamarknaden skapat problem, i huvudsak under andra och tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet har den svenska kronan stärkts vilket är positivt för UTG då inköp huvudsakligen sker i utländska valutor, medan kundbetalningar i princip uteslutande sker i svenska kronor. Dessutom skall den starkare kronan gynna efterfrågan på resor.

Avslutningsvis har vi en försiktigt positiv inställning till framtiden. Vi är också mycket stolta över våra dotterbolag som kämpat hårt den senaste tiden. När efterfrågan väl stabiliseras känner vi oss trygga med att våra dotterbolag med sina starka positioner och varumärken åter kan börja växa.

SEGMENTSUTVECKLING:
GRUPP & KONFERENSRESOR
I segmentet ingår Ski Unlimited, JB Travel samt Eventyr. Sommarmånaderna är lågsäsong för grupp- och konferensförsäljningen. Perioden september till december kommer ge svar på i vilken riktning marknaden utvecklas.

PRIVATRESOR
I segmentet ingår Birdie Golf Tours, Västindienspecialisten, WI-Resor, Travel Beyond, Världens Resor samt PolarQuest. Den stabilisering i efterfrågan som rapporterades i april har fortsatt de senaste månaderna.

AFFÄRSRESOR
I segmentet ingår JB Travel och Travel Beyond. Sommarmånaderna är lågsäsong för affärsresande. De nya kunder som förvärvats under våren beräknas dock ge en positiv effekt under hösten.

FINANSIELL INFORMATION
RESULTATPOSTER JULI 2008- JUNI 2009
Omsättningen uppgick till 350 (292) Mkr.
EBITA uppgick till 9,5 (9,3) Mkr med en EBITA-marginal på 2,7 (3,2) %.

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,4 (4,1) Mkr, med en vinstmarginal på 0,1 (1,4) %. Periodens goodwillavskrivningar uppgick till 7,3 (4,5) mkr.
Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (1,5) Mkr.
Nettoresultat per aktie uppgick till -0,72 (0,14) kr.

RESULTATPOSTER APRIL – JUNI 2009
Omsättningen uppgick till 69 (97) Mkr. Nedgången under perioden är främst ett resultat av höstens och vinterns svaga försäljning.

EBITA uppgick till 1,3 (5,4) Mkr med en EBITA-marginal på 1,9 (5,6) %.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,7 (2,9) Mkr, med en vinstmarginal på -2,4 (2,9) %. Periodens goodwillavskrivningar uppgick till 1,8 (1,9) Mkr.

Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (1,4) Mkr.

Nettoresultatet per aktie uppgick till -0,43 (0,30) kr.
BALANSPOSTER 30 JUNI 2009
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 39,6 Mkr (51,8 Mkr per 30 juni 2008).

Kassalikviditeten uppgick till 1,05 (1,15).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 42,0 (44,7) Mkr, vilket motsvarar 9,62 (10,38) kr per aktie.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25,9 (24,9) %.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden juli 2008- juni 2009 till -6,6 (36,9) Mkr. I föregående års siffror ingår positiva engångseffekter från förvärv.

INVESTERINGAR JULI 2008- JUNI 2009
Inga större investeringar har gjorts under perioden.

MEDARBETARE Vid
rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 66 personer (73 personer 30 juni 2008).

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Gruppens nio dotterbolag opererar inom tre segment och med två olika affärsmodeller (för närmare beskrivning, se sida 3).

Externa händelser som väsentligt kan påverka UTG är naturkatastrofer, terroristhandlingar, olyckor och krig. Andra väsentliga risker består bland annat av valutafluktuationer, konjunktursvängningar och leverantörer.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt FAR SRS och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde eller nominellt värde om inte annat framgår.

Bolaget har under räkenskapsåret bytt redovisningsprincip från successiv vinstavräkning till intäktsföring vid avresa. Förändringen görs då avreseprincipen är bättre anpassad till bolagets verksamhet än den tidigare principen om successiv vinstavräkning. Avreseprincipen är också rådande praxis bland reseföretag.

Goodwill hänförlig till förvärv skrivs av över 10 år. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som tillämpades i årsredovisningen för 2007/2008.

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Resor & turism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Lydinge Resort utsett till Skånes bästa golfhotell

Lydinge Resort har belönats med utmärkelsen Skånes Bästa Golfhotell av Travel News Busines…