Hem Banor & klubbar Medlemmar och sponsorer missnöjda – hela golfklubbens styrelse avgår

Medlemmar och sponsorer missnöjda – hela golfklubbens styrelse avgår

Trummenäs Golfklubb

Över 100 medlemmar och sponsorer i Trummenäs GK har i ett brev till klubbens styrelse riktat kritik mot hur klubb och bana sköts.

Det har lett till att hela styrelsen avgår, vilket BLT var först med att skriva om. Kritiken är omfattande och gäller flera olika saker:

”…styrelsen har misslyckats med sitt arbete att driva och utveckla banan i riktning mot missionen, visionen och enligt verksamhetsplanen”, skriver man. ”Vi upplever att banan är i ett så dåligt skick att det krävs ett antal omedelbara åtgärder för att rädda situationen både inför kommande säsong och på lång sikt.”

(Artikeln uppdateras, Golfbranschen har bett kansliet om en kommentar.)

”Vår uppfattning är att banan under de senaste åren visar en allt sämre kvalité. Kvalitén på fairways, tees, bunkrar och greener är på en mycket låg nivå. Som exempel kan nämnas att bevattningen av banan har varit undermålig. Bunkrar och ombyggnation av till exempel vägar färdigställs inte tillfredsställande. Områden runt banan saknar ”finish” – skyltningen är spretig, stolpar som markerar tee är inte fastsatta – för att nämna några exempel.”

De undertecknande medlemmar pekar på att klubben inte alls lever upp till visionen att var ”sydöstra Sveriges mest attraktiva golf- och friskvårdsarena”.

Men medlemmarna menar att klubben under de senaste åren kommit allt längre från visionen och de ifrågasätter hur styrelsen, klubbchef och övrig personal arbetar med missionen: ”Att berika människors liv genom att erbjuda exceptionella golf- och friskvårdsupplevelser”. 

När klubben beslutade om den ambitionen anlitade man Pierre Fulke, vilket Golfbranschen skrev om i februari.

”Under året har det genomförts rundvandringar där styrelsens och klubbchefens intention varit att skapa underlag för kommande Masterplan. Under dessa rundvandringar påtalade samtliga deltagare att fokus inte ska ligga på en Masterplan. Istället betonades vikten av att fokusera på omedelbara förbättringar av banan. Klubbchefen lovade att återkomma med protokoll. Trots påtryckningar har detta protokoll inte skickats ut till deltagarna.”

”Enligt styrelseprotokoll daterat 2021-01-19 har klubbchefen fått i uppdrag att slutföra förhandlingen med Fulke till en kostnad av 250 000 kr. Vi önskar en redogörelse av avtalets innehåll. Samtidigt vi vill veta vad som hänt med överenskommelsen mellan Lundin och klubben – som levererade en Masterplan och som vi redan har betalat 50 000 kr för. Lundin hade dessutom en överenskommelse med klubben att få möjlighet att delta vid en eventuell vidareutveckling av banan. Vad har hänt med denna överenskommelse?”

Men kritiken från medlemmarna handlar inte bara om banans utveckling.

Medlemmarna efterfrågar också information om ekonomiska kopplingar mellan ”styrelsens ordförande, bokföringshjälp, styrelsens medlemmar och andra som har mottagit ekonomisk ersättning för sitt arbete”:

”Vi kan konstatera att det finns kopplingar mellan Edgify utveckling AB och styrelsens arbete och utlagda uppdrag (Edgify utveckling AB – Befattningshavare (allabolag.se)). Vår uppfattning är att detta inte är förenligt med god sed.

Även på en rad andra områden som rör ekonomi, kommunikation och ledarskap har man önskemål om en större transparens:

• Klubbchefen har inte varit fysiskt närvarande på klubben. Enligt vår mening är närvaro en förutsättning för att bedriva klubbverksamhet och agera klubbens ansikte utåt. Klubbchefen borde, trots pandemin, vara närvarande vilket varit möjligt under kontrollerade former. Vilka arbetsuppgifter och förväntningar har styrelsen på klubbchefens närvaro och hur är avtalet med klubbchefen utformat? Är klubbchefen tillika banchef?

• Styrelserapporterna är vår enda möjlighet till insyn i styrelsens arbete, de publiceras löpande på hemsidan. Enligt vår uppfattning är dessa inte tillräckligt utförliga och därmed kan inte styrelsens arbete följas av intresserade medlemmar. I rapporterna hänvisas ofta till bilagor som inte finns publicerade på hemsidan. Vi vill ha ett klargörande om denna informationsbrist är en del av det som vi uppfattar som en tystnadskultur. Har styrelsemedlemmarna undertecknat sekretessavtal och vad är syftet med det i så fall?

• I styrelserapporter, verksamhetsplan 2021 och i flera inlägg i sociala medier kan vi som medlemmar läsa att klubbens ledning och styrelse arbetar med SGF koncept 50/50. När vi söker information om hur arbetet med detta framskrider saknas det i skrivande stund helt information på hemsidan. Mot bakgrund av att det är ett stort fokus på området ställer vi oss frågande till varför vi medlemmar inte kan ta del av en samlad information om arbetet och vad det bidragit till. Vilka medel har Trummenäs GK erhållit för att utveckla konceptet och hur har dessa fördelats?

• Vi ifrågasätter varför nya medlemmar ska subventioneras samtidigt som pengar behövs för banans underhåll och utveckling. Dessutom är taket för medlemsantalet så gott som uppfyllt. Subventionen sker på bekostnad av trogna medlemmar som både betalat insats och är fullvärdiga medlemmar. Hur resonerar styrelsen i denna fråga?

• För att kunna erbjuda Balance golf betalar klubben ca 55 000 kr/år därtill ersättning för arbetstid, resor och uppehälle för flera personer. Vi förväntar oss att styrelsen förklarar behovet av Balance golf eftersom en mycket liten andel av medlemmarna nyttjar detta koncept. Vilka intäkter genererar Balance golf årligen till klubben?

• Årsmötet gav styrelsen i uppgift år 2019 att införskaffa en solcellsanläggning som skulle göra klubben självförsörjande med el för bland annat maskiner. Anläggningen är driftsatt och producerar el, trots det leasar klubben dieseldrivna maskiner. Av vilken anledning har styrelsen ändrat tidigare årsmötes beslut om att använda eldrivna maskiner? Vi vill också ha en redogörelse vilken effekt solcellsparken ska leverera och det verkliga utfallet.

• Under året har klubben lanserat en ny grafisk profil med en ny logotyp. Enligt information från förra årsmötet skulle detta inte alls påverka klubbens ekonomi då det fanns ett fördelaktigt avtal med Compani 56. Vi kan nu konstatera att det finns kvalitets- och informationsbrister i den hemsida som lanserats och att skyltar som finns på klubbens område inte har bytts ut till den nya grafiska profilen. Vi vill veta hur avtalet med Compani 56 är utformat och vilka kostnader bytet av grafisk profil medfört? Varför är inte den nya hemsidan färdigställd och vem ansvarar för att göra detta och med vilken tidsplan?

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Banor & klubbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Fredrik och Johan lämnade golfklubben för att förverkliga en dröm

När de inte hittade en golfklubb som delade deras visioner – då valde Fredrik Tillgre…