Hem Banor & klubbar Striden om strandbygget – golfklubb säger nej till planer på hyreshus bredvid banan

Striden om strandbygget – golfklubb säger nej till planer på hyreshus bredvid banan

Tranås Golfklubb

I flera år har en fejd mellan Tranås Golfklubb och ägaren av grannfastigheten pågått.

I december startades en namninsamling bland medlemmarna i Tranås Golfklubb för att stoppa planerna på det som ska kallas för Norrabynäs – ett femvåningshus med 18 lägenheter samt gäststugor vid stranden alldeles bredvid golfbanan.

På fastigheten, Norraby 3:3 som den heter, finns i dag det som i lokalpressen beskrivits som en lyxvilla med en 350 lång strandlinje. Lyxvillan heter i folkmun »Stigavillan« då den tidigare ägdes av Stiga AB och var bostad för företagets direktör.

Villan ligger vackert vid Svartåns mynning i sjön Sommen.

Huset byggdes av doktor Hamilton och stod färdigt 1938. På den tiden fungerade det som läkarbostad.

År 1958 fick byggnaden en andra våning och 1973 byggdes huset ut med en pooldel och en stor terrass i sydvästläge. Sedan 2003 har villan haft en privat fastighetsägare.

2020 aviserade den nuvarande ägaren, Carl-Christer Jonasson, att ”Tranås mest exklusiva villa” var till salu. Men när han ett år senare kommunicerade en ändring av planerna blev det inledningen på ett utdraget och infekterat bråk mellan Tranås Golfklubb och fastighetsägaren.

I stället för en försäljning av strandtomten aviserade fastighetsägaren att den gamla lyxvillan vid strandkanten skulle rivas och ersättas av 18 exklusiva lägenheter i ett flerbostadshus.

Foto: Tranark

Det föll inte i god jord. Det framfördes farhågor om ökad trafik, miljö och risker för oskyddade trafikanter. Men framför allt:

Golfklubben invände mot byggnationen bland annat eftersom den skulle medföra en mycket högre belastning på en servitutsväg. Vägen från strandvillan gick över golfbanans tionde hål samt förbi både parkering och klubbhus.

Det fanns ett alternativ men det var inte mycket bättre.

I Carl-Christer Jonassons tidiga planer skulle en ny väg anläggas som skulle lägga beslag på flera av hålen på golfklubbens korthålsbana men den planen övergavs, åtminstone tillfälligt.

I stället ville han använda befintlig väg. Men – eftersom vägen går genom golfbanan vädrade klubben problem. Vägsträckan i servitutet är 200 meter lång. När servitutet beslutades på 1930-talet handlade det om trafik från ett enda hus. Nu skulle det plötsligt bli trafik från 18 bostäder. Dessvärre gäller servitut ”för eviga tider” men – gäller servitutet även om förutsättningarna förändras så dramatiskt?

Ja, menar fastighetsägaren som i juni 2021 anlitade en jurist som rotade fram ett, som han menar, vägledande prejudikat. Det handlade om ett båtplatsservitut som 1868 uppläts för båtuppläggning, virkesstapling och liknande på en ö åt en by i Roslagen med fyra ägare.

Ulf Jensen, professor emeritus vid Lunds universitet, hänvisade till att högsta domstolen 1982 slog fast att servitut gäller, även om väntetiderna på hål 10 skulle bli långa på grund av all passerande trafik.

Väntetiden berodde för övrigt, menade juristen, inte på trafiken utan på att hålet är felritat sedan gammalt, eftersom en väg passerar över hålet.

En moderat kommunpolitiker, Bernt Dahlgren, sa 2022 att golfspelarna fick finna sig i att vänta på att trafiken skulle avta innan de kunde slå ut. Detta eftersom han gjorde bedömningen att det nog bara skulle vara hård trafik »under vissa tider«.

Johanssons jurist föreslog en ny väg över korthålsbanan och menade att man faktiskt kunde annektera marken med hänvisning till anläggningslagen.

»En vägdragning av det slaget skulle påverka korthålsbanan negativt, men anläggningslagen väger alltid nytta mot olägenhet«, skrev Ulf Jensen i sitt yttrande.

Och fortsatte:

»En utfart som gör det möjligt att bygga 18 lägenheter väger med all sannolikhet tyngre än
omplanering av en korthålsbana. Byggs vägen på mark som Golfklubben endast arrenderar är dess ställning ännu sämre. Det är markägaren som bestämmer, inte lägenhetsarrendatorn.«

Enligt juristens bedömning gäller alltså det servitut som finns. Han påtalar också att det kan bli dyrt för golfklubben att sätta sig upp emot den bedömningen. Han skriver:

»Om Golfklubben skulle vilja få servitutets omfång prövat i domstol är det inte alldeles enkelt. Den skulle få väcka talan mot ägaren till Norraby 3:3 och riskera stora rättegångskostnader vid en förlust.«

Ett förslag till detaljplan var ute för samråd mellan juni och september 2022.

Åtta av 15 yttranden innehöll synpunkter på planen. Det rörde inte bara anslutningsvägen. Det inkom också synpunkter på den nya byggnadens storlek och dess påverkan på landskapsbilden med störande ljus och buller, pumpstationens placering, upphävande av strandskydd, möjligheter för sopbil att hämta avfall och spolbil att nå pumpstation.

Exempelvis Länsstyrelsen menade att det var problematiskt att planområdet var omgivet av en golfbana och att den enda tillfartsvägen går igenom golfbanan:

»Att oskyddade trafikanter passerar ett område där golf spelas skulle kunna leda till att någon träffas av en golfboll och tar skada. Länsstyrelsen kan inte bedöma hur stor risken för det är, men det faktum att en sådan risk inte kan uteslutas skulle kunna leda till att människor upplever det som olustigt eller otryggt att gå eller cykla genom området. Detta kan i sin tur minska människors enägenhet att ta sig till och från området till fots eller med cykel.«

Nu ligger en ny detaljplan ute för samråd. Den nya planen medger en byggnad i fem våningar med ett suterrängplan mot vattnet.

I det nya förslaget går vägen – återigen – över klubbens korthålsbana. Fyra hål skulle påverkas och hålen ligger på mark som arrenderas av Tranås Golfklubb. Kommunens plan är att lösa in marken som ska användas. Hur stor ersättningen blir räknar lantmäteriet på.

Om det går som kommunen och fastighetsägaren vill så ska intrångsersättning till klubben ska bekostas av Carl-Christer Jonasson. Intressenterna har fram till 15 mars på sig att komma med synpunkter.

Kommunstyrelsen är inte överens i frågan.

Oppositionsrådet Mikael Stenquist (S) efterfrågade en större helhetssyn och vill avbryta samrådet för en ny detaljplan, medan kommunstyrelsens ordförande anser att samrådet gällande detaljplan för Norrabynäs ska fortgå. Voteringen slutade till det kommunala styrets fördel med sex röster mot fem.

Golfbranschen har sökt klubbchef och ordförande i Tranås Golfklubb utan framgång.

10 kritiska synpunkter på planförslaget från Tranås Golfklubb

 1. TGK motsätter sig planförslaget då det innebär en stor ökning av biltrafik på servitutsvägen
  som ger en oacceptabel ökning av risker för klubbens medlemmar, juniorer och gäster.
 2. Planförslaget beskriver påverkan av trafiken som en mindre störning i spelet och kan inte
  uppfattas som en objektiv analys. I förslaget nämns inte en förväntad gång- och cykeltrafik
  som utöver biltrafiken kommer att nyttja servitutsvägen. Då gång- och cykeltrafik rör sig
  långsammare kommer den störning som uppstår att vara betydligt större än om man enbart
  fokuserar på biltrafik. Planförslaget beskriver inte tydligt mängden av flöden, personer och
  bilar.
 3. TGK menar att antalet fordon som kommer att trafikera servitutsvägen underskattas. Den
  typ av ”exklusivt” boende vid Sommens strand syftar till att attrahera ekonomiskt starka kö-
  pare som sannolikt kommer att ha betydligt fler fordon och som är mer rörliga än för en
  normal bostadsrättslägenhet.
 4. Planförslagets beräkning av behovet av parkering på Norraby bygger på en schablon som
  medför att det till 18 lägenheter behövs 13 till 18 platser och 9 för besök. Med tanke
  på kundkategorin, det geografiska läget, bristen på kollektiv kommunikation som och
  antal besökare är behovet av parkering grovt underskattat. Golfklubben ser en uppenbar risk att golfklubbens parkering kommer att användas av de fordon som inte bereds plats vid byggnationen.
 5. Byggnationen är omfattande och kan leda till mycket stora konsekvenser under byggtiden
  beroende vilken tid på året den genomförs. Att tydligt uppskatta och analysera byggtrafiken-
  frågan bör ingå i den utökade miljökonsekvensbeskrivning som klubben i vilket fall anser
  behöver göras.
 6. I planförslaget framgår att det inte finns någon detaljplan för området. För Norraby 3:3 gäller
  en byggnadsplan från 1981 d.v.s. ett bygglov för ett enbostadshus i två våningar. Byggrätten
  är begränsad med prickad mark för i princip hela den kvarstående tomten som för närva-
  rande inte är bebyggd. Planförslaget förändrar radikalt förutsättningarna för byggnation som
  golfklubben menar även står i konflikt med översiktsplanen.
 7. Förslaget utgår från att befintligt grönstråk längs Svartån inte påverkas. TGK menar att för-
  slaget avsevärt skulle förändra Svartåns mynning vid Norraby genom att införa en större stil-
  skiljande flerfamiljsbyggnation i suterräng och fyra våningar högt.
 8. En byggnad med denna storlek torde öka ljuspåverkan vid Svartåns mynning avsevärt. Detta
  bör utredas i den utökade MKB som golfklubben menar ändå kommer att krävas av de skäl
  som noteras nedan (rekreationsmöjligheter).
 9. TGK anser att det kan finnas risk för potentiellt förorenad mark då området tidigare har varit
  hamnområde för frakt och passagerarfärjor på Sommen under en tid när miljömedvetandet
  var lågt. TGK anser att den ökande biltrafiken på anslutningsvägen, inne på Norraby 3:3, där vägen går mycket nära Svartån, med en brant lutning mot Svartån, kan ge en kraftig ökning av vägsalt och övriga partiklar som kan rinna ner i Svartån och påverka vattenkvaliteten i
 10. Den föreslagna detaljplanen medger en fyravåningsbyggnad med suterrängplan som kommer att avvika avsevärt mot övrig byggnation på Norraby udde. Projektet – ”Passar i miljön vid sjön Sommen och Golfklubben” är en värderingsfråga där det råder helt olika meningar. För närvarande finns inget liknande sjönära objekt runt Sommen i Jönköpings eller Östergötlands län utan kommer att, om det tillåts, bli ett klart avvikande objekt i ett område som besöks av många både på land och till sjöss.
  Läs fler relaterade artiklar
  Ladda fler i Banor & klubbar

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  Kolla också

  Han blir ny klubbchef och VD för Halmstad Golfklubb

  I mitten av januari meddelade Halmstad Golfklubbs VD Christian Jakobsson att han efter 15 …